Không có Thánh lễ 12.30pm từ 25/12/22 đến 29/1/23

Thiếu Nhi Thánh Thể và Trường Việt Ngữ La Vang sẽ nghỉ hè từ Chúa Nhật 25/12/2022 đến hết Chúa Nhật 29/1/2023. Vì vậy sẽ không có Thánh lễ lúc 12.30pm. Các em sẽ sinh hoạt trở lại vào Chúa Nhật 5/2/2023 với Thánh lễ lúc 12.30pm.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *