KHÔNG CÓ THÁNH LỄ 10.00AM THỨ BA VÀ THỨ TƯ, 23-24/3/2021

Trung tâm sẽ không có Thánh lễ 10.00am Thứ Ba và Thứ Tư, 23-24/3/2021. Tuy nhiên sẽ có chương trình Tĩnh tâm Mùa Chay bắt đầu bằng Thánh lễ vào lúc 7.00pm, sau Thánh lễ là phần giảng thuyết của cha Phêrô Phạm Văn Ái, S.J. Xin ông bà anh chị em lưu ý.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *