Họp Hội Đồng Mục Vụ, 8.00pm Thứ Sáu 28/4/23

Vì lý do chuẩn bị cho Đại Hội Thánh Mẫu La Vang IV nên buổi họp Hội Đồng Mục Vụ sẽ được dời vào Thứ Sáu thay vì Thứ Năm như đã thông báo. Vậy kính mời đại diện ban ngành đoàn thể tham dự buổi họp định kỳ vào lúc 8.00pm Thứ Sáu 28/4/2023 tại hội trường Thánh Anphongsô.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *