HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Kính mời quý đại diện các ban ngành đoành thể tham dự buổi họp Hội đồng Mục vụ định kỳ.

Thời gian: Thứ Tư ngày 15/6/2022  lúc 7.00pm 
Địa điểm: Hội trường Thánh Anphongsô

Vậy xin quý đại diện sắp xếp thời gian để tham dự đầy đủ và đúng giờ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *