Hội đoàn Xóm giáo Tĩnh tâm

Theo đề nghị của cha Tuyên úy, các hội đoàn và xóm giáo cần phải có ít nhất một ngày tĩnh tâm trong một năm với mục đích gặp gỡ, giao hòa với Chúa và với nhau. Vậy các vị đại diện của các ban ngành nỗ lực sắp xếp và tạo điều kiện để thành viên hội đoàn xóm giáo mình có thể tham dự đầy đủ. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *