GIỜ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Nhóm Phục vụ Giờ Kính Lòng Chúa Thương Xót kính mời Cộng đoàn tham dự giờ Kính Lòng Chúa Thương Xót sau Thánh lễ các tối thứ Sáu của tuần thứ I và tuần thứ II hàng tháng.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *