Giờ Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp & Thánh Lễ Thứ Bảy

Giờ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Lễ Thứ Bảy sẽ được cử hành hằng tuần bắt đầu từ Thứ Bảy 17/2/2024 tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Xin mời những người con cái của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và hết thảy ông bà anh chị em sắp xếp thời gian và tâm hồn để đến kính viếng Mẹ. Hành hương vào lúc 3.00pm & Thánh lễ vào lúc 3.30pm.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *