Ghi danh vào Ban Lễ Sinh

Thông báo nhận đơn ghi danh vào Ban Lễ Sinh từ Chúa Nhật ngày 9/10/2022 đến Chúa Nhật ngày 30/10/2022. Ngày huấn luyện: Thứ Bảy 19/11/2022 từ 4.30pm đến 6.00pm tại Nhà thờ Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Xin quý phụ huynh khuyến khích và tạo điều kiện cho con em mình tham gia vào công việc tốt đẹp này.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *