Đức Cha Micrae Hoàng Đức Oanh thăm Cộng Đoàn 12-11-2016

Đức Cha Micrae Hoàng Đức Oanh thăm Cộng Đoàn 12-11-2016.