Đại Hội Xóm Giáo 2018 – Bài Viết – Vũ Ánh Thu ̣(Truyền Thông La Vang)

Tường Thuật Đại Hội Xóm Giáo 2018 tại trung tâm Thánh Mẫu La Vang (Ánh Thu)