Chuyện kể về Chúa ngày xưa và nay – Thơ Dân Nam

Chuyện kể về Chúa ngày xưa và nay.

Ngày xưa môn đệ ngủ quên!

Khi Chúa cầu nguyện buồn phiền lo âu!

                        ***

Giờ ta gặp Chúa ở đâu?

Để ta không ngủ ngẩng đầu mà nghe.

1-Chúa cũng bảo là ta cầu nguyện.

2-Gặp khó khăn khi việc phải làm.

Còn như muốn sống bình an.

Thì đừng làm những việc làm ác tâm

Để người mất chén cơm ăn.

Đọc kinh cầu nguyện cũng không ích gì!

Đừng có tưởng là khi xưng tội…

Chúa tha cho mà vội vui mừng.

Thật lòng thống hối ăn năn

Làm đều bác ái họa chăng đền bù.

Cho cũng phaỉ là có ý nghĩa.

Thật lòng thương, không có vì danh.

Với lòng thống hối ăn năn.

Thiên Đàng mở cửa cho anh bước vào

Dân Nam.

*******************************************

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *