Chương Trình Tĩnh Tâm & Hoà Giải Mùa Chay 2023

Tĩnh Tâm Mùa Chay
7.00pm Thứ Ba & Thứ Tư (28 & 29/3/2023)
Chủ đề: “Họ sẽ nhìn lên Đấng mà họ đã đâm thâu” (Ga 19, 37)
Giảng thuyết: Linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, C.Ss.R

Hoà Giải Mùa Chay
7.00pm Thứ Năm 30/3/2023
Lưu ý: Chỉ có Hoà Giải theo nghi thức I

===================

Video giới thiệu chương trình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2023 của cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, C.Ss.R với chủ đề “Họ sẽ nhìn lên Đấng mà họ đã đâm thâu” (Ga 19, 37). 

Link Youtube

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *