Chương Trình Đại Lễ Giáng Sinh 2023


Chúa Nhật 24/12/23

Sáng: Chúa Nhật IV Mùa Vọng
Thánh lễ lúc 10.00am (không có Thánh lễ 12.30pm & 5.00pm)
Tối: Vọng Giáng Sinh
8.00pm – 8.45pm: Hoạt cảnh Giáng Sinh
9.00pm: Thánh lễ Vọng Giáng Sinh

Thứ Hai 25/12/23
Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh lúc 11.00am

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *