Chương Trình Đại Lễ Giáng Sinh 2022

Lễ Vọng Giáng Sinh
Thứ Bảy 24/12/2022
8.00pm – 8.45pm: Hoạt cảnh Giáng Sinh
9.00pm: Thánh lễ Vọng Giáng Sinh

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh
11.00am Chúa Nhật 25/12/2022
Lưu ý: Không có Thánh lễ 12.30pm và 5.00pm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *