Chúc mừng Bổn mạng Ca đoàn Thánh Linh

Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống cũng là dịp Ca đoàn Thánh Linh mừng 44 năm thành lập. Cộng đoàn chúc mừng và nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần luôn đổ muôn ơn của Ngài trên từng thành viên trong ca đoàn một năm thêm nhiều hồng ân và nhiệt thành trong sứ vụ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *