CHÚC MỪNG BỔN MẠNG BAN BẢO TRÌ

Ngày 24/8 là lễ Thánh Batôlômêô Tông đồ, bổn mạng Ban Bảo Trì. Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh nhân, ban cho từng thành viên trong Ban Bảo Trì luôn được dồi dào sức khỏe, niềm vui và bình an.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *