Chúa nhật Xll thường niên năm C – Thơ Hoàn Vũ

Chúa nhật Xll thường niên năm C Ngày 23/6/2019 (21/5/Kỷ Hợi )

lễ Mình và Máu Thánh Chúa.

Những gì được gọi là mầu nhiệm.

Chẳng thể suy trải nghiệm luận bàn.

Vượt xa tâm trí nhân phàm,

Vỏ ngao sao tát cạn (nước) tràn biển khỏi.

 

Augus luận suy ba ngôi một Chúa.

Tưởng suy này muôn thuở chẳng thông.

Với quyền năng Đấng hoá công,

Không thành có được đặt trong tay Ngài.

 

Bánh rượu trở thành Mình Máu Chúa.

Là nhiệm mầu muôn thuở chẳng thay.

Nhiệm mầu hiện hữu thời nay.

Các nhà khoa học bó tay giải trình.

 

Mười chín nơi chứng minh cụ thể.

Không phải ngoài bốn bể năm Châu.

Ngay trên trái đất chứ đâu,

Không tin đáp ứng nhu cầu đến xem.

                                    Hoàn Vũ. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *