Chúa nhật thứ XIII thường niên năm C – Thơ Hoàn Vũ

Chúa nhật thứ XIII thường niên năm C.  Ngày 30/6/2019(28/5/Kỷ hợi).

                Lắng nghe

                 Lắng nghe

Khi con nghe tiếng kêu mời,

Tin mừng rao giảng nước Trời loan đi.

Lên đường huấn lệnh thực thi,

Nhưng đời hấp dẫn kéo ghì chân con.

Khẩn Thần sức mạnh xuống ơn,

Giúp con đáp trả sắt son kiên cường.

                              Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *