CHIA PHIÊN CHẦU THÁNH THỂ TỐI THỨ NĂM TUẦN THÁNH CỦA CÁC HỘI ĐOÀN VÀ XÓM GIÁO

Phiên Chầu Thánh Thể sau Thánh Lễ Tiệc Ly tối Thứ Năm Tuần Thánh 1/4/2021 như sau:

+ Giờ chầu chung của Cộng đoàn: Ngay sau Thánh lễ 
+ 9.30pm – 10.00pm: Legio
+ 10.00pm  – 10.30pm: Xóm giáo Đaminh Uý 
+ 10.30pm  – 11.00pm: Xóm giáo Micae Hy
+ 11.00pm  – 11.30pm: Xóm giáo Augustinô Huy
+ 11.30pm  – 12.00pm: Phong trào Cursillô

Xin các hội đoàn xóm giáo theo dõi chương trình để tham dự đúng giờ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *