CHA TUYÊN ÚY CỘNG ĐOÀN VẮNG MẶT TRONG THÁNG 5

Cha G.B Đặng Nhật Trường sẽ đi vắng từ ngày 2/5/2022 cho đến ngày 3/6/2022. Trong thời gian này cha Phêrô Lý Trọng Danh sẽ thay mặt giải quyết những công việc trong cộng đoàn khi cha tuyên úy vắng mặt. Đồng thời trong thời gian này cha Giuse Mai Văn Thịnh sẽ đến cùng giúp cha Danh dâng Thánh lễ và cử hành những Nghi thức Phụng vụ khác. Xin cộng đoàn chào đón quý cha.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.