CĐCGVN TGP Melbourne – Phân ưu và Thư mời tham dự Thánh lễ Cầu nguyện và Tiễn biệt Linh mục Antôn Phạm Xuân Tạo

thu-moi-tham-du-thanh-le-cau-nguyen-va-tien-biet-cha-anton-pham-xuan-tao
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *