CÁM ƠN BAN LỄ SINH

Cộng đoàn cám ơn 25 em trong Cộng đoàn đã quảng đại đăng ký tham dự 2 buổi tập giúp lễ để phục vụ Cộng đoàn. Hy vọng các em tìm được niềm vui trong phục vụ Cộng đoàn nơi Bàn Tiệc Thánh Thể. Cộng đoàn cũng không quên cảm ơn những người cha mẹ của các em đã khuyên khích, cũng như đồng hành với các em trong công việc phục vụ dân Chúa này. Cộng đoàn cũng cám ơn chị Diễm, chị Trinh, và anh Đức đã lãnh trách nhiệm giúp đỡ và tập huấn cho các em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.