Bổ nhiệm Cha Tuyên úy Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

Tuyên Úy trưởng: Phêrô Lý Trọng Danh
Tuyên Úy phó: Giuse Đỗ Tuấn Anh

Nhiệm kỳ mới sẽ bắt đầu vào ngày 1/2/24. Xin Cộng đoàn cầu nguyện cho các cha.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *