BẦU CỬ CHỦ TỊCH CỘNG ĐOÀN THÁNH TÔMA THIỆN – TTTM LA VANG

Cộng đoàn chúng ta sẽ có bầu cử chức vụ Chủ tịch Cộng đoàn:

• Địa điểm: Trong nhà thờ
• Ngày giờ: Thứ Tư ngày 28-4-2021 lúc 7.00pm

*Lưu ý:
– Mọi cử tri phải có mặt. Mọi phiếu bầu được chuyển tới từ ngoài thời gian và địa điểm đã quy định sẽ không được chấp nhận.
– Mọi ứng viên phải có mặt trong giờ bầu cử.
– Chỉ những người đã ghi danh với tư cách cử tri hoặc ứng viên mới được vào phòng bầu cử mà thôi.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *