BẦU CỬ BAN THƯỜNG VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH TÔMA THIỆN – TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG

Ngày giờ bầu cử: Thứ Tư ngày 28-04-2021, lúc 7.00pm
Địa điểm bầu cử: Trong Nhà thờ Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang.

CỬ TRI (NGƯỜI ĐI BẦU)

Mỗi một nóc gia/một địa chỉ chỉ được một người đại diện đi bầu.

*Lưu ý:
– Phải là người đang sinh hoạt trong Cộng đoàn, như thường xuyên đi lễ tại Trung tâm hoặc đang tham gia các hội đoàn, xóm giáo của Trung tâm.
– Phải là người từ 18 tuổi trở lên
– Phải ghi danh theo đúng thời hạn quy định. Ghi danh cử tri: bắt đầu từ Thứ Bảy ngày 06-03-2021. Hạn chót hết Chúa Nhật ngày 25-04-2021.

ỨNG VIÊN (NGƯỜI ĐƯỢC BẦU)

Gồm các thành phần:

– Ban Thường Vụ đương thời tự động là ứng viên
– Các ứng viên do các hội đoàn và xóm giáo đề cử (không quá 3 ứng viên trong cùng hội đoàn hoặc xóm giáo)
– Ứng viên tự do, bao gồm:
1. Ứng viên tự ra ứng cử;
2. Ứng viên do người khác đề cử nhưng phải có sự đồng ý của ứng viên do mình đề cử.

*Lưu ý: Ứng viên tự do và ứng viên do hội đoàn, xóm giáo đề cử phải ghi danh theo đúng thời hạn quy định. Ghi danh ứng viên: bắt đầu từ Thứ Bảy ngày 06-03-2021. Hạn chót đến hết Chúa Nhật ngày 28-03-2021.

Để biết thêm chi tiết, xin xem thông tin về Thể Lệ Bầu Cử tại đây.

Nguyện xin Thiên Chúa, Thánh Mẫu La Vang và Thánh Tôma Thiện soi sáng và thánh hóa việc bầu cử của Cộng đoàn chúng ta, ngõ hầu tất cả mọi việc chúng ta làm vì sáng danh Chúa và mưu cầu ích lợi cho Cộng đoàn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *