Ban Huynh Trưởng tĩnh tâm

Ban Huynh Trưởng TNTT Xứ Đoàn Thánh Tôma Thiện sẽ đi tĩnh tâm ba ngày: 27, 28 & 29/1/2023. Trong dịp tĩnh tâm đầu năm học này, nguyện xin Chúa ban cho các trưởng thật nhiều ơn đức tin, lòng đạo đức, lòng nhiệt huyết và lòng yêu mến. Và xin Chúa ban cho các trưởng được bình an và nhiều niềm vui trong những ngày tĩnh tâm.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *