Bán thức ăn gây quỹ cho Cộng đoàn

Ban Gây Quỹ của Cộng đoàn tiếp tục bán hàng gây quỹ hằng tuần sau Thánh lễ 10.00am Chúa Nhật tại hội trường Cha San. Vì vậy, Cha Danh mời gọi ông bà anh chị em mua ủng hộ từ công việc bác ái của Ban Gây Quỹ đang làm hoặc muốn tham gia phụ bán thức ăn với Ban Gây Quỹ xin liên lạc với chị Lucia Kim Trang qua số phone 0403 184  537. Cám ơn Cộng đoàn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *