Bài Viết – Ba ngày Tĩnh tâm Mùa Vọng 2017 tại Trung Tâm Hoan Thiện – Ngọc Lang ̣(Truyền Thông) ghi thuật

Bài Viết – Ba ngày Tĩnh tâm Mùa Vọng 2017 tại Trung Tâm Hoan Thiện – Ngọc Lang ̣(Truyền Thông) ghi thuật