Videos Ngày Lễ Truyền Thống 2017

Video – Lễ Truyền Thống 2017 – Diễn Nguyện Thánh Tôma Trần Văn Thiện tại trung tâm Hoan-Thiện
Video - Lễ Truyền Thống 2017 - Diễn Nguyện Thánh Tôma Trần Văn Thiện tại trung tâm
Lễ Truyền Thống 2017 – Rước Kiệu Thánh Tôma Thiện và Bài Giảng Lễ tại trung tâm Hoan-Thiện
Lễ Truyền Thống 2017 - Rước Kiệu Thánh Tôma Thiện và Bài Giảng Lễ tại trung tâm Hoan-Thiện
Lễ Truyền Thống 2017 – Ăn Trưa và Văn Nghệ tại trung tâm Hoan-Thiện
Lễ Truyền Thống 2017 - Ăn Trưa và Văn Nghệ tại trung tâm Hoan-Thiện
Lễ Truyền Thống 2017 – Sổ Xố và Đấu Gía gây qũy tại trung tâm Hoan-Thiện
Lễ Truyền Thống 2017 - Sổ Xố và Đấu Gía gây qũy tại trung tâm Hoan-Thiện