Video – Lễ Thánh Bổn Mạng Xóm Giáo Simon Hòa 2018 Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

Video – Lễ Thánh Bổn Mạng Xóm Giáo Simon Hòa 2018 Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang