Video – Lễ Cầu cho Các Linh Hồn và Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm – 2017

Lễ Cầu cho Các Linh Hồn và Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm – 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện
 Lễ Cầu cho Các Linh Hồn và Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm - 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện