Lễ Truyền chức Phó Tế Thầy Phêrô Nguyễn Doãn Khôi.

Một số hình ảnh ngày Lễ truyền chức Phó Tế của Thầy Phêrô Nguyễn Doãn Khôi 2017
Một số hình ảnh ngày Lễ Mở Tay của Thầy Phêrô Nguyễn Doãn Khôi tại Trung Tâm Hoan-Thiện 2017