Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 13-11-2016

Le Cac Thanh Tu Dao 2016, xin nhấn vào đây
Video Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Melbourne do Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh chủ tế, và phỏng vấn ngắn giáo dân Hoan Thiện.