HÌNH ẢNH: LỄ BỔN MẠNG NHÓM THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ, 10.00AM CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA 19/6/22

Xin xem toàn bộ album hình ảnh tại đây

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *