Một số hình ảnh ngày Đại Hội Xóm Giáo 2018 tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang – Photo: Thuan Tran

Một số hình ảnh ngày Đại Hội Xóm Giáo 2018 tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang – Photo: Thuan Tran