BÀI GIẢNG LỄ ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG, 22/8/2020 – LINH MỤC J.B ĐẶNG NHẬT TRƯỜNG, C.Ss.R

THÁNH LỄ ONLINE 10.00AM CHÚA NHẬT, CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A, 23/8/2020

GIỜ HÀNH HƯƠNG THỨ BẢY HẰNG TUẦN, KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, 3.00PM | 22/8/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY, THÁNH PIÔ X, 7.40AM | 21/8/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY, THÁNH BÊNAĐÔ, 7.40AM | 20/8/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY, THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN, 7.40AM | 19/8/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY, THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN, 7.40AM | 18/8/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY, THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN, 7.40AM | 17/8/2020

BÀI GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A – LINH MỤC J.B ĐẶNG NHẬT TRƯỜNG, C.Ss.R

THÁNH LỄ ONLINE 10.00AM CHÚA NHẬT, CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A, 16/8/2020