Lễ Truyền chức Phó Tế Thầy Phêrô Nguyễn Doãn Khôi.

THỜI GIAN – Đoàn Khôi msc

TRỞ VỀ – Đoàn Khôi msc