Kính Chúa Yêu Người – Bài Viết – Dân Nam

Chuyện kể về Chúa ngày xưa và nay – Thơ Dân Nam

Xuân Về Kính Chúc Ban Truyền Thông – Thơ Dân Nam

Xuân Nhớ Về Em – Thơ Dân Nam

Hoa Hồng Nở Nghẹn (Thơ – Dân Nam 12-01-2019)

Cầu Nguyện Và Cầu Xin. (Bài viết – Dân Nam 12-01-2019)

Hãy Sống Thiện Tâm – Dân Nam 25-12-2018

Sống như Chi Thể của Chúa (Bài viết – Dân Nam 12-12-2018)

Cảm tưởng của tôi về Đức Kitô. (Dân Nam)

Suy Nghĩ của tôi – suy nghĩ về ngày cánh chung – Dân Nam