THÁNG 11 XIN CHÚA THƯƠNG CÁC LINH HỒN

THÁNG 11 XIN CHÚA THƯƠNG CÁC LINH HỒN:
4 Anna, 2 Anna, 2 Phê-rô, 4 Maria, hội viên Legio, không ai biết đến, tiên nhân, Giuse, thai nhi, linh hồn nơi luyện ngục. Lucia, Dominico,  Anna Huệ, Phê-rô Kiểu, Phê-rô Thịnh, Anna Luis, Dominic, Paul, Peter, Marta, An-tôn Ngộ, Maria Thọ, Xi-mon Thích, Phao-lô Tống, Isave Lành, Uxula Tiến, Phanxico Vinh, Anna Hạt, Phê-rô Bàng, Maria Bốn, Maria Diên, Maria Mười, Phê-rô Chinh, An-nê, An-tôn, Lucia, các linh hồn, Giuse Bình, Maria Phải, Maria Nga, Đaminh Trắc, Phao-lô Lộc, Justin Nguyễn, Lê Thị Đào, Madalena Thương Maria Thủy, Phùm Thẩm, Nguyễn Thị Hiếm, Phanxico Ấn, Anna Hơn, Maria Yến, Phao-lô Ngọc, Gioan B., Matta, Đaminh, Teresa, An-tôn, Giuse Hữu, Phê-rô Nhật, Anna Chính, 2 Anna, Maria Chinh, Phê-rô Thịu, Phao-lô Trực, Đaminh Tăng, Đaminh Nguyệt, An-tôn Thu, An-tôn Điểu, An-tôn Tiếp, Augustin Maria Đích, Phạm Đức Phong, Phê-rô Thọ. Phê-rô Kiểu, Phê-rô Thịnh
2 Phan-xi-cô, 16 tiên nhân, 11 các linh hồn, 3 lh thai nhi, 3 lh không ai biết đến,  2 An-rê, 2 Madalena, Paxica, 8 Giuse, Lucia, 2 Anna, 12 Maria,  2 lh nơi luyện ngục, 2 Phao-lô, 8 Phê-rô, 5 Đaminh, 3 An-nê, An-tôn Lang, Phê-rô Bổng, Edouard Vinh, Lucia Sáu, Maria Đoài, Maria Ngát, Giuse Kiềm,  Ca-mê-lô Ngọc, Gioan B. Xứng, An-rê Hồng, Isave Đáng, Gioan Các, Maria Hoa, Phao-lô Đền, Phê-rô Chức, Phanxico Ấn, Anna Hơn, Maria Dung, Maria Yến,  Gioan Tơ,  Giuse Nhật, Giuse Lập, Giuse Phước, Giuse Chăn, Teresa Maria, Trần T. Thê, Trần T. Bê, Phạm V. Quang, Giuse Tường, Maria Ngấn, Giuse Đoán, , hai họ Nguyễn, Giuse Toan, Maria Hồng, Đaminh Thiệu, Maria Liễu, Maria Hương, Martin Linh, Giuse Tỉnh,  Luis Gonzaga, lm Giuse,  Maria Bản, Maria Phi, Vincent Phước, Phê-rô Phát, Phê-rô Sơn, Isave, , Rosa, Micae Năm, Phanxico Xavie, Phao-lô Dương, Phao-lô, Tiêu, Phao-lô, Phao-lô Tòng, Phao-lô Tương, Phao-lô Đán, Phao-lô Điện, Phê-rô Du, Madalena Thương, Phê-rô Long, Maria Phương, Phê-rô Thành (xin 1 tháng),  Phê-rô Tiếng, Phê-rô Việt, Phê-rô Hải, Anna Quê, Anna Hương, Maria Go, Maria Linh, Phê-rô Khai, Phê-rô Mốc, Anna Phú, Phê-rô Huệ, Maria Phương, Anna Đà, Anna Đa, Stephano, Isave,  Vincent Hồ và Maria Hoa. Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh, Annê, Lê Thị Đào, Maria, Phaolô Ngọc, Maria, Giuse, Anna, Louis, Dominicô, Phaolô, Agátha, Phêrô
Anna Nhi, Anna Lê Thị Huệ, Tiên nhân, Maria Hoài, Ngọc Hòa, Ngọc Hà, Hoàng Sơn, Tân, Vinh, Trần Liên, Anh Anh, Giuse Nhượng, Teresa Hải, Gia-cô-bê Quân, Matthew, 3 Anna, các linh hồn, linh hồn không ai biết đến, An-tôn, thai nhi, 2 Ca-mê-lô, 5 Maria, 4 Phê-rô, 3 Đaminh, 5 Giuse, 3 Giuse, 6 Maria, 3 An-tôn, Teresa, 6 Anna, 3 Phê-rô, Gioan B. Agustino Vũ, Anna Ngoc , Matha, An-rê, Phan-xi-cô,  các hội viên Ligio, 3 Đaminh, Đaminh Trang, Giuse Nghi, Anna Hiên, Phê-rô Duệ, Giuse Thy, Maria Huấn, Đaminh Vững, Maria Hồi, Phan-xi-cô Nguyễn Văn Thăng, An-tôn Đại, Maria Tý, Micae, Gioan, Teresa Bùi, Maria Vị, Gioan Huy, Giuse Thi, Giuse Thiện, Teresa Châu, lm Gia-cô-bê Sý, Maria Catarina, Maria Teresa, Gioan B Nhã, Giuse Khấu, 13 linh hồn tiên nhân,Các linh hồn tiên nhân, Đaminh, Maria, Phê-rô Toàn, Đaminh Việt, Anna Lý,  thai nhi, Anna Ngọc, Phê-rô Tân, Teresa Đạo, Bố Phê-rô Maria, mẹ Maria, tiên nhân, An-tôn Khiêm, Gioan B Hữu, Maria Nhuộm, Samuel Clark, Giuse Tú, Gioan Hùng, Ngọc Miên, Đoàn, Gioan B. Nguyễn Thành, tiên nhân, Maria Teresa Mão, Phanxico Lâm, Gioan B. Hải, Matta Thiện, Phanxico , không ai biết đến, Anna, Vincent, Phê-rô,  tiên nhân, Anna Kim Thúy,Gioan B. Thịnh,Hironimo Sung, Maria Hoa,Phê-rô, Maria, Augustino, An-tôn Tuấn, Giuse That, Gioan B. Doãn, Maria Ngọc, Đaminh Linh