Lớp Giáo Lý Hôn Nhân 2018 tại Trung Tâm Hoan-Thiện

Lớp Giáo Lý Hôn Nhân 2018 do Cộng Đồng Công Giáo Melbourne tổ chức tại trung tâm Hoan-Thiện. Một số videos và hình ảnh sinh hoạt lớp, xin cộng đoàn theo dõi
Một số videos và hình ảnh sinh hoạt lớp Giáo Lý Hôn Nhân 2018 tại trung tâm Hoan-Thiện
Một số videos và hình ảnh sinh hoạt lớp Giáo Lý Hôn Nhân 2018 tại trung tâm Hoan-Thiện