Lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục Phaolô Lư Văn Phú 29-04-2018 tại trung tâm Hoan-Thiện

Video – Anh Chị Em Tân Tòng Họp Mặt Kỳ II 2018 tại Trung Tam Thánh Mẫu La Vang
Video - Anh Chị Em Tân Tòng Họp Mặt Kỳ II 2018 tại Trung Tam Thánh Mẫu La Vang