CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIÁNG SINH 2020

CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIÁNG SINH 2020

LỄ VỌNG GIÁNG SINH
Thứ Năm 24/12/2020 có 3 Thánh lễ: 6.00pm, 8.00pm và 10.00pm.
*Lưu ý: Thánh lễ 6.00pm và 8.00pm sẽ giới hạn 450 người và phải ghi danh trước. Bắt đầu nhận ghi danh từ 8.00am Thứ Hai 14/12/2020. Xin liên lạc anh Thuận qua số phone 0403 233 478 để ghi danh hoặc vào trang Page: fb.com/THUANTRAN2020 để điền form tham dự.

ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Thứ Sáu 25/12/2020 có 2 Thánh lễ: 9.00am và 11.00am.
*Lưu ý: Không có Thánh lễ 5.00pm.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *