Chúa Nhật VIII Thường Niên 26-02-2017

moneySUY NIỆM  chua
 
Giảng trong thánh lễ sáng thứ Sáu 20 tháng 9 năm 2013, Đức Phanxicô nhắc lại rằng : “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được” bởi vì “một khi người ta dành tình yêu cho tiền và hướng về, thì tiền lôi kéo người ta xa rời Thiên Chúa”. Ngài kết luận : “Không ai có thể được cứu độ bằng tiền”. Vậy, phải chọn lựa, chúng ta không thể làm tôi Thiên Chúa và làm tôi tiền của được. Chúng ta không thể. Hoặc là Thiên Chúa hoặc là tiền của.
Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới mà đồng tiền thống trị và điều khiển mọi sự. Con người bị chi phối và nghiêng chiều về nó, sẵn lòng phàm hóa mọi sự, bỏ Chúa ra khỏi đời sống, chẳng tin tưởng vào Thiên Chúa nữa. Lời Chúa mời gọi chúng ta chọn Chúa, thờ phượng Chúa, và vững tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa tình yêu. Vì Thiên Chúa phán : “Cho dù người mẹ có quên, nhưng Ta sẽ không quên người đâu” (Is 49, 14- 15). Ðó là lời mời gọi tin tưởng vào tình yêu không bao giờ phôi phai của Thiên Chúa. Tiền chẳng bỏ rơi chúng ta và chẳng bao giờ cứu độ được chúng ta, nhưng Thiên Chúa thì luôn trung thành và Ngài sẽ cứu độ chúng ta.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con khỏi rơi vào cái bẫy của thần tượng bạc tiền và chọn Chúa, vì chỉ có Chúa là Đấng Cứu Độ chúng con. Amen.
Lm. Antôn Độ
LIVING WORDS
One of the hardest things to do in our busy modern lives is to live in the present moment. Our lives are almost consumed by a mixture of anticipating what we have to do next and reliving what we have done. We are constantly making plans for catching up with friends, organising chores that need to be done, working or studying to ‘get ahead’ and create a better future for ourselves. We live our lives in the future and in anticipation of what is to come so much so that we often don’t seem to actually enjoy the event when it comes because we’re already planning what we’ll be doing next. In this incredible rush of living our lives forward, suddenly out of nowhere we’ll be swamped with regrets about some mistake in the past or how we might have handled a situation better.
There is an incredible challenge to simply be mindful of the now. If we can be mindful of what we’re doing now then we can be purposeful and intentional about our actions rather than operating habitually on auto pilot or operating reactively. When we live in the now, instead of the once was or soon to be, then we find ourselves actually listening to our friends when they speak to us; savouring the food we eat; noticing both the beauty and the pain around us; and sometimes even becoming aware of the presence of God around and within us.
Today’s gospel tells us not to worry about what is to come but be attentive to the way we are living our lives. It tells us to be attentive to living in accordance with the will of God and when we do that it will be amazing just how other things seem to fall into place. (From Liturgical help)