Chúa Nhật VII Thường Niên 19 – 02 – 2017

Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh.” (Lv 19:2)
Sau mỗi thánh lễ người ta thường nói ‘lời Chúa ngày hôm nay hay, hoặc ‘lời Chúa ngày hôm nay có ý nghĩa đối với tôi’. Lời Chúa CN VII TN là một thách đố cho toàn thể nhân loại của mọi thời, đặc biệt cho những ai mang danh là Ki-tô hữu, những người tin theo Đức Giê-su Ki-tô.
“Các ngươi phải trở nên thánh thiện”. ‘Thánh thiện’ theo cổ ngữ Cựu Ước nghĩa là ‘để dành riêng’, tách biệt ra khỏi những trào lưu hay những gì thế gian mặc định. Chúng ta phải được dành riêng cho Thiên Chúa. Nghĩa là chúng ta phải trở nên lễ vật xứng hợp để được dâng lên Thiên Chúa, Đấng Chí Thánh.
Như một lời khẳng định về sự hiến thánh của chúng ta cho Thiên Chúa, trong bài đọc thứ hai hôm nay, thánh Phao-lô nói, “anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” Trong đền thờ, nơi Thiên Chúa ngự, mọi công việc, mọi nghi thức là nhắm đến việc phụng tự tôn vinh Thiên Chúa. Thế thì nếu chúng ta là ‘đền thờ của Thiên Chúa,’ ‘nơi Thánh Thần Thiên Chúa ngự’ thì tất cả mọi việc chúng ta làm và mọi lời chúng ta nói thì phải nhắm đến sự thánh thiện, hay trở nên phương tiện cho việc phụng tự tôn vinh Thiên Chúa.
Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một thách đố cụ thể trong việc trở nên ‘thánh thiện’ là ‘hoàn thiện’ như Thiên Chúa bằng việc yêu vô điều kiện. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta yêu vô điều kiện. Ta yêu không chỉ yêu người yêu chúng ta, mà Ngài mời gọi ta yêu ngay cả kẻ thù, người mà chúng ta biết họ không có khả năng đáp lại tình yêu của chúng ta, đổi lại tinh yêu, quan tâm của ta là những tổn thương và hy sinh.
Chúa Giê-su là một mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta ở điểm này. Thiên Chúa yêu thương con người, đã dựng nên con người. Ngài thương ban mọi sự cho con người một cách vô điều kiện, trong đó có người lành kẻ dữ, thế rồi đổi lại Ngài nhận được một cái chết nhục nhằn nhất trên trần gian. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn một lòng trung tín và yêu thương ta.
Bởi vậy sự đòi hỏi hay thách đố của Lời Chúa  cho chúng ta tuần này là:
“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mc 5:48)
Đó là “Anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mc 5:45)