Chúa Nhật Tuần 16-06-2019, XI TN, Chúa Ba Ngôi – Suy Niệm

SUY NIỆM

Phụng vụ Chúa nhật tuần XI thường niên năm nay mời gọi chúng ta suy gẫm và mừng kính mầu nhiệm “CHÚA BA NGÔI”. Đây là một mầu nhiệm quan trọng và thiết yếu trong niềm tin của người Kitô giáo. Tuy nhiên, đây không phải mầu nhiệm để chúng ta dùng trí khôn loài người mà bàn thảo và giải thích, nhưng là mầu nhiệm để ta chiêm ngắm và tạ ơn vì chúng ta được mạc khải để nhận biết về Thiên Chúa đích thực.

Là Kitô hữu, chúng ta tin và xác tín mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi chính là thiên Chúa Tuyệt Đối và duy nhất của chúng ta. Chúng ta tin Chúa Cha là Đấng sáng tạo Trời Đất, muôn vật và làm cho tất cả được tồn tại; Chúa con là Đấng cứu chuộc và giao hòa con người với Thiên Chúa; Chúa Thánh Thần thánh hóa, ban sức mạnh, dạy dỗ và hướng dẫn muôn loài đến cùng Thiên Chúa. Ba Ngôi Thiên Chúa tuy riêng biệt nhưng lại là một Thiên Chúa duy nhất.

Chúng ta được biết về mầu nhiệm Ba Ngôi là nhờ sự mạc khải của chính Chúa Giêsu. Trong các sách Tin Mừng nhất lãm nhiều nơi cho Chúng ta thấy sự mạc khải về mầu nhiệm đặc biệt này. Ví dụ: Trong trình thuật truyền tin, có Thiên Chúa Cha sai Sứ Thần tới với người nữ tên Maria; quyền năng của Chúa Thánh Thần xuống trên Maria và làm cho Ngôi con nhập thể. Hoặc trong ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa, tiếng của Cha vọng xuống từ trời và Thánh Thần dưới hình chim bồ câu đậu xuống trên Chúa Con. Hay trong trình thuật lên trời Chúa Giêsu truyền lệnh cho các tông đồ hãy đi giảng dạy muôn dân làm phép rửa nhân danh “Cha và Con và Thánh Thần.”

Mừng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là chúng ta mừng mối dây liên kết tuyệt hảo của Ba Ngôi Thiên Chúa, hay nói cách khác “tương quan” chính là trọng tâm của mầu nhiệm ba ngôi. Thật vậy, từ thủa tạo thiên lập địa Ba Ngôi Thiên Chúa luôn liên kết với nhau trong một mối dây liên kết tuyệt hảo đến nỗi Ba Ngôi chỉ là một Chúa. Sống niềm tin vào Thiên Chúa Ba ngôi chính là sống trong tương quan như ba ngôi Thiên Chúa với mọi người. Càng sống trong tương quan mật thiệt với nhau bao nhiêu, chúng ta càng tiến gần hơn đến sự Thánh Thiên của Thiên Chúa bậy nhiêu.

Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, mỗi người chúng ta được mời gọi tham dự và sống trong tương quan tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhiều người sẽ nghĩ rằng mình chưa xứng đáng và cần phải cố gắng thật tốt lành mới có thể bước vào tương quan mật thiết này. Quả thật, chúng ta sẽ chẳng bao giờ cố gắng đủ để xứng đáng, nhưng tạ ơn Chúa, chính Con một của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đã làm cho chúng ta xứng đáng khi Ngài mang lấy bản tính loài người và sống giữa chúng ta.  Như vậy chúng ta không cần phải trở nên tốt lành để được Thiên Chúa, nhưng Chúng ta chỉ cần đón nhận chính Chúa để trở nên tốt lành.

*************

REFLECTION

Today’s feast invites us to live in the awareness of the presence of the Triune God within us: the Father, the Son and the Holy Spirit. The mystery of the Holy Trinity, a doctrine enunciated by the ecumenical councils of Nicaea and Constantinople, is one of the fundamental doctrines of Christianity and the greatest mystery of our Faith, namely, that there are Three Divine Persons, sharing the same Divine nature in one God.     “There is one God, Who has three Persons, Father, Son and Holy Spirit.  Each Person is God, yet there is still only one God” (CCC #234, #253-256). We have Father Who is the Creator, Son, the Redeemer and Holy Spirit, the Sanctifier and the Counselor. The doctrine of Three Persons in one God, equal in Divinity yet distinct in Person, is not explicitly spelt out in the Bible. Even the very word “Trinity” is not found in the Bible. But the doctrine of the Trinity underlies all major Christian feasts, including Christmas, the Epiphany, Good Friday, Easter, the Ascension and Pentecost. All the official prayers of the Church, including the Holy Mass and the Sacraments, begin with an address to the Holy Trinity: “In the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.” We are baptized, absolved of our sins and anointed in the name of the Blessed Trinity. Throughout the world, where church bells ring three times a day they invite Christians to pray to God the Father (the Provider); God the Son (the Savior); and God the Holy Spirit (the Sanctifier). We bless ourselves with the Sign of the Cross invoking the Name of the Father, Son and Holy Spirit and we conclude our prayers glorifying the Holy Trinity, saying “Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.” Today’s readings convey the fundamental mystery that the Triune God reaches out to people in love, seeking the deepest communion with them.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *