Chúa Nhật Mùa Vọng IV 18-12-2016

MVIIILời Chúa của Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, Thánh Matthêu thuật lại cho chúng ta về việc “truyền tin” cho ông Giuse. Thật đặc biệt Tin Mừng giới thiệu về ông: Ông Giu-se là người công chính.
Suy gẫm về tước hiệu công chính mà Tin Mừng thánh Matthêu gọi Giuse, chúng ta thấy đôi điều phải suy nghĩ.
Trước hết, phải chăng, không tố giác Maria làm cho Giuse trở thành công chính? Nhiều học giả kinh thánh cho rằng, nếu xét ở góc độ luật pháp, Giuse không công chính vì đã bao che cho tội nhân. Vậy Giuse không phải là người công chính nhờ luật lệ. Tuy nhiên, trên phương diện con người và sự tín nhiệm, Giuse có thể được kể là người công chính. Thực vậy, điều duy nhất Giuse biết đó là Maria có mang mà ông không phải với mình,… ông không hiểu và ông đã không dùng lý luận và luật pháp để kết án một người dường như là có tội theo luật dạy.
Sau cùng, công chính của Giuse là ở chỗ lắng nghe và tin tưởng tuyệt đối vào chương trình của Chúa. Tin Mừng Matthêu chứng tỏ điều này bằng cách mô tả, Giuse đã đón nhận LỜI trong giấc mộng và mau mắn thi hành.
Ước gì Mùa vọng chúng ta noi gương Giuse để sống công chính theo Tin Mừng.
LIVING WORDS
Emmanuel; God-is-with-us – that’s what we celebrate through Christmas and that’s what we’ve been preparing for during Advent. We celebrate God-with-us in a particular time and place through our celebration of the birth of Jesus. But we remember it every year because we also use the Christmas celebration to remind ourselves that God continues to be with us. That is what is so remarkable about the Christmas season: that God-is-with-us now, not just in a stable in Palestine so many years ago, but now! Advent is the time to remind ourselves of this incredible truth and prepare ourselves to acknowledge it once again.