Chúa Nhật Mùa Vọng I – 03-12-2017 – Suy Niệm

SUY NIỆM
Ngày hôm nay Giáo hội bắt đầu Mùa vọng, mùa này được chia làm hai phần: Từ Chúa nhật thứ nhất cho tới 16 tháng 12 chúng ta chuẩn bị cho Chúa đến trong tương lai và từ ngày 17 tới 24 tháng 12 chúng ta nhớ lại Chúa đã đến trong lịch sử. Giáo hội là hội thánh lữ hành. Giáo hội bước đi và kinh nghiệm cả hai mặt của cô đơn và hy vọng đợi chờ. Trong những lúc khủng hoảng và vật lộn với khó khăn chúng ta cảm thấy Thiên Chúa bỏ rơi chúng ta. Nhưng không phải Thiên Chúa bỏ rơi chúng ta, mà chúng ta đã quên hay lờ đi sự hiện diện của Ngài. Ngay cả trong những lúc thử thách như vậy, chúng ta phải tin rằng có một thế giới khác mọi sự đều có thể. Chỉ những ai nhìn ra điều mắt thường không thấy thì có thể làm những việc tưởng như không thể. Chúng ta phải hy vọng vào sự can thiệp của Thiên Chúa và chờ đợi kiên nhẫn, giống như Giáo hội canh thức sẵn sàng cho ngày Chúa đến lần thứ hai. Vì chúng ta bắt đầu Mùa Vọng và năm phụng vụ mới hôm nay, chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta cảm nghiệm sâu sắc sự bảo vệ và dẫn đưa của chúa trong hành trình đức tin, một cuộc hành trình hướng về thế giới mới, thế giới của tình yêu, niềm vui và bình an.
Vậy, làm thế nào chúng ta có thể đối đầu với những kinh nghiệm thuận lợi và khó khăn trong hành trình đức tin của mình?
Lược dịch từ God’s Word 2017

1ST SUNDAY OF ADVENT REFLECTION
Today the Church begins the Season of Advent which is divided into two parts: from first Sunday to 16 December we prepare for the future coming of Jesus and from 17-24 December we recall historical coming. The Church is a pilgrim Church. It journeys between the twofold experience of loneliness, hope and watchful waiting. In moment of crisis and struggles we feel that we have been abandoned by God. It is not that God has deserted us but we have forgotten or ignored his presence with us. Even in such situations we have to believe that another world is possible. It is only those who see the invisible who can do the impossible. We ought to hope for the intervention of the Lord and wait for it patiently, just as the Church wait vigilantly for the second coming of the Lord. As we begin the season of Advent and new liturgical year today let us ask the Lord to grant us a deep sense of security and assurance during journey of faith, a journey towards a new world of love, joy and peace. How do I handle the positive and negative experiences during my journey of faith?
(God’s Word 2017)