Chúa Nhật Mùa Chay V, 02-04-2017

muachay1
PROJECT COMPASSION 2017
Jesus is getting near to Jerusalem — it’s just over the hill. He has left the relative safety of his home in the Galilee to be with family and friends. He is late, they tell him. They ask him, why did you take so long? You could have saved Lazarus from dying!
Jesus, though, has another lesson for his disciples and followers. We are all ‘Lazarus’ and each of us is the one ‘whom Jesus loved’. He comes to us and stands at the doorway of our lives and helps us to see that we need to be freed from the dark places in which we sometimes lose ourselves.
Jesus calls the friends of Lazarus to unbind him and set him free. Jesus calls on us to unbind those around us. We all need to be freed from the ties that bind us. We are at all times invited to give and receive the light and life of Christ’s healing help and forgiveness.
This week Project Compassion calls us to help ‘unbind’ the issues for communities living in informal settlements around Fiji. Semiti, National Director of Caritas Australia’s partner People’s Community Network, addresses the sense of hopelessness in many of his people. He journeys with them as together they create new possibilities for better lives. Through our prayer, fasting and almsgiving, we can support this network of communities as they work in solidarity and grow in resilience and hope.
Lược dịch suy gẫm tuần thứ năm của chiến dịch tình thương 2017
Chúa Giêsu đang đến gần thành thánh Giêrusalem, chỉ cách có ngọn đồi nữa. Ngài đã bỏ họ hàng và sự an toàn của vùng quê Galilê để đến với bạn bè và gia đình họ. Vì Ngài đến trễ, nên người ta bảo, tại sao Ngài không đi nhanh hơn? Như vậy, Ngài có thể cứu Lazarô khỏi chết!
Tuy nhiên, Đức Giêsu muốn dạy các môn đệ và những người theo Ngài một bài học khác. Tất cả chúng ta đều là những Lazarô người được Chúa Giêsu yêu thương. Ngài đến với chúng ta và đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời ta và giúp ta nhìn rõ rằng chúng ta cần được giải thoát khỏi nơi tăm tối và nơi đó, đôi khi chúng ta đánh mất bản thân mình.
Chúa Giêsu kêu gọi bạn bè của anh Lazarô giải thoát anh và làm cho anh được tự do. Đức Giêsu cũng kêu gọi chúng ta cởi trói cho mọi người xung quanh. Chúng ta tất cả cần được tháo cởi những gì trói buộc chúng ta. Chúng ta luôn luôn được mời gọi cho đi và nhận lãnh ánh sáng và sức sống của Đức Kitô là chữa lành, giúp đỡ và tha thứ.
Chiến dịch tình thương tuần này kêu gọi chúng ta giúp tháo cởi những vấn nạn cho các công đoàn sống không có cuộc sống ổn định bên Fiji. Semiti, người điều hành của hội từ thiện quốc gia Úc Châu, thành viên của People’s Community Network đã giải thích về sự tuyệt vọng trong rất nhiều người dân của ông. Ông đồng hành với họ trong việc kiến tạo những khả năng mới cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Qua lời cầu nguyện, ăn chay và bố thí, chúng ta có thể nâng đỡ các cộng đoàn này để họ làm việc trong sự hiệp  nhất và lớn lên trong  sự hồi sinh và hy vọng.